Faktoring dla przedsiębiorstw

Faktoring to coraz popularniejsze rozwiązanie finansowe, które daje możliwość firmom pozyskiwanie płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich należności za przedtem uzgodnioną cenę. Na czym polega faktoring, jakie są jego rodzaje i wady a także zalety? Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule.

Pojęcie faktoringu w intuicyjny sposób można opisać jako proces dystrybucji wierzytelności handlowych przez firmę zewnętrznej instytucji finansowej, tzw.

factorowi, który w zamian za to przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika i gwarantuje płynność finansową sprzedającej firmie. Innymi słowy, faktoring daje możliwość firmie powiększenie dostępu do środków pieniężnych, które może wykorzystać np. na rozwój własnej działalności.

Rodzaje faktoringu można podzielić ze względu na kilka kryteriów. Jednym z najważniejszych jest podział ze względu na zakres usług oferowanych przez factora. Wyróżniamy wówczas faktoring bez regresu, czyli taki, w którym factor przejmuje na siebie całe ryzyko niewypłacalności dłużnika oraz faktoring z regresem, gdzie factor może żądać zwrotu pieniędzy od sprzedającej firmy w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje należności.

Innym podziałem jest faktoring krajowy oraz międzynarodowy. Faktoring krajowy dotyczy dystrybucji wierzytelności na terenie kraju, jednakże faktoring międzynarodowy umożliwia sprzedaż wierzytelności zagranicznym kontrahentom.

Wady i zalety faktoringu są dość niezbite. Wady to przede wszystkim koszty – factor pobiera prowizję za usługi świadczone na rzecz sprzedającej firmy. W dodatku, w sytuacji faktoringu z regresem, sprzedająca firma musi liczyć się z możliwością zwrotu środków przez factora, co może skutkować utratą płynności finansowej.

Zalety to przede wszystkim szybka płynność finansowa i brak konieczności oczekiwania na uregulowanie należności przez dłużnika. Faktoring jest także korzystny z punktu widzenia rozwoju firmy, gdyż umożliwia przykładowo. inwestowanie w nowe projekty czy rozwój istniejącej działalności.

Dodatkowe informacje: co to jest faktoring.

Możesz również polubić